Klubmodul henter siden
Vandgymnastik 1
40
Vejledning
1. Er det første gang du tilmelder dig? Så skal du oprette en profil her  
2. Ellers skal du logge ind for at tilmelde dig.
CjxwPk9wc3RhcnQgaSB1Z2UgMzcgb2cgc2x1dHRlciBpIG1hcnRzIGRldCBlZnRlcmbDuGxnZW5kZSDDpXIuPC9wPjxwPlZhcm10dmFuZHNneW1uYXN0aWsgcMOlIEhlZGVib2NlbnRlcmV0IGkgMzQgZ3JhZGVycyB2YXJtdCB2YW5kLjwvcD48cD5UaWwgZ2xhZCBtdXNpayBhcmJlamRlciB2aSBoZWxlIGtyb3BwZW4gaWdlbm5lbS4gRGluIHN0eXJrZSwgc21pZGlnaGVkLCBiYWxhbmNlIG9nIGtvbmRpdGlvbiBmb3JiZWRyZXMuPC9wPjxwPkkgdmFuZCBlciBkdSBuw6ZybWVzdCB2w6ZndGzDuHMsIHPDpSB0csOmbmluZ2VuIGVyIGVmZmVrdGl2IG1lbiBza8OlbnNvbSBmb3IgZGluZSBtdXNrbGVyIG9nIGxlZC4gVmkgdWRueXR0ZXIgdmFuZGV0cyBtb2RzdGFuZHNrcmFmdCB0aWwgYXQgc3R5cmtlIG11c2tsZXIsIG9nIHRlbXBvZXQgdGlsIGF0IGbDpSBwdWxzZW4gb3Agb2cgZm9yYmVkcmUga29uZGl0aW9uZW4uIFZpIHN0YXJ0ZXIgbGFuZ3NvbXQgbWVkIGF0IHZhcm1lIGtyb3BwZW4gb3Agb2cgYWZzbHV0dGVyIG1lZCB1ZC0gb2cgYWZzcMOmbmRpbmdzw7h2ZWxzZXIsIGRlciBmb3LDuGdlciBkaXQgdmVsdsOmcmUuPC9wPjxwPlZpIGJlbnl0dGVyIG5vZ2xlIGdhbmdlIHJlZHNrYWJlciBmb3IgYXQgb3Buw6Ugc3TDuHJyZSBtb2RzdGFuZCBpIHZhbmRldC48L3A+
Du er ved at tilmelde
Tid/Sted
Onsdag: 17:15-18:00
Startdato
14.09.2022
Plads på venteliste
Du bliver nummer 1 af 1 pladser
Pris
0,00 kr.

Regler for ventelisten
Du betaler 0,00 kr. for at være på ventelisten, der kan højst være 1 på venteliste til HOLD Vandgymnastik 1 ( 40 ) .

Bliver der en ledig plads sender vi en mail til nr. 1 på ventelisten om at pladsen er ledig, nr. 1 har så 65 timer til at tilmelde sig holdet, sker det ikke ryger der en mail afsted til nr. 2 på ventelisten osv.. efter 65 timer bliver pladsen åben for alle.

Din ventelisteplads forsvinder, hvis du takker nej til tilbudt plads 1 gange.

Pengene refunderes ikke.